LMB sertificēto speciālistu kvalifikācijas celšanas Seminārs, Smiltenē

2016.gada 6.oktobrī Smiltenes tehnikuma telpās notiks Seminārs LMB sertificēto hidromelioratīvās būvniecības speciālistu kvalifikācijas celšanai.

Nogriešanās no Smiltenes puses, no Smiltenes – Valkas ceļa, pēc [Smiltenes] izbraukšanas zīme, aiz līkuma pa labi uz Kalnamuižu (mašīnas ērtāk izvietot pie sporta zāles). Karti, braucot caur Smilteni, skatīt [Galerijā]

Seminārs notiks tehnikuma zālē: Kalnamuiža 10.

Reģistrācija no pulksten 9:30.

Pusdienošana paredzēta tehnikuma ēdnīcā: Kalnamuiža 5.

Pēcpusdienā paredzētas praktiskās nodarbības (jāpaņem līdzi attiecīgi apavi).

Lai lieki nekavētu semināra sākumu, lūgums samaksu par Semināru veikt ieprieš līdz 2016.gada 4.oktobrimuz LMB kontu.

(Organizācijām, apmaksājot par saviem darbiniekiem, lūgums norādīt personu vārdus un uzvārdus, lai laicīgi varētu sagatavot Semināra dalībnieku reģistru.)

Ja nepieciešams rēķins, sūtiet pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] . Tāpat rēķina pieprasījumā jānorāda, par kurām personām (vārds, uzvārds) tiks maksāts. Rēķins tiks iepriekš sagatavots, un izsniegts semināra norises vietā.

Dalības maksa EUR 50,00

LMB norēķinu konts

Nor. konts: LV32 UNLA 0001 0017 0079 9

AS “SEB banka”, Swift (BIC) kods: UNLALV2X

LMB reģ. Nr. 40008006571

Avots:  http://www.lmb-melio.lv/